1381-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 ændret Codans afgørelse af 24. februar 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 61-årig kvinde, der den 14. januar 2003 fik rodbehandlet tanden 5+ med en rodstift. Efterfølgende blev det konstateret, at tanden var angrebet af caries, hvorfor tanden blev renboret og forsynet med en ny porcelænskrone den 7. december 2004. Patienten henvendte sig igen den 12. november 2009, da kronen på 5+ nu var løs. Kronen blev midlertidigt recementeret. Patienten søger derfor om erstatning til en ny krone.

1. instans afgørelse:

I brev af 24. februar 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage og erstatningsadgang inden for sundheds-væsenet § 19 og § 20.

Codan har i den forbindelse fundet, at en ny opbygning burde være fremstillet i 2004 og at en ny krone er omgørelse af tidligere behandling. Der er således tale om behandling, der skulle være udført under alle omstændigheder. Et eventuelt krav om tilbagebetaling for den første behandling må derfor i stedet fremføres over for tandlægen, der har udført behandlingen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

<dir>

<dir>

<dir>

<dir>

Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 truffet følgende

 

 

Afgørelse

 

 

 

 

 

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 24. februar 2009.

 

 

 

 

 

Nævnet finder, at en ny krone på tanden 5+ er en omgørelse af den tidligere nødvendige behandling, men at frakturen af roden har nødvendiggjort kirurgisk indgreb i forbindelse med fremstilling af ny krone og stift. Bedst mulig behandling ville have været at fjerne den oprindelige opbygning og skrue, og at fremstille en ny og længere stiftopbygning. Det forhold, at dette ikke skete, var med overvejende sandsynlighed årsag til frakturen. Der er derfor ret til erstatning for udgifterne til det nu nødvendige kirurgiske indgreb, hvilket ifølge behandlingsoverslag udgør 1.532 kr. samt 209 kr. til bedøvelse.

 

 

Der er derimod ikke ret til erstatning for udgifter til en ny opbygning, da en sådan også oprindeligt var nødvendig.

 

 

 

 

 

For så vidt angår Deres eventuelle krav om tilbagebetaling  af honorar for den første behandling skal nævnet henvise Dem til oplysningerne herom i Codans afgørelse af 24 februar 2009.

 

</dir>

</dir>

</dir>

</dir>