1393-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 25. november 2009 truffet afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 44-årig mand, der efter tab af tanden 5+ fik fremstillet en treleddet bro, som blev cementeret den 9. august 2007. Ved skift til ny tandlæge blev det konstateret den 30. juli 2008, at der er behov for fremstilling af ny bro, da der er kantdefekt ved kronen på 6+. Broen går ikke til præparationsgrænsen ppå 6+, hverken distalt eller palatinalt. Der mangler 1½ - 2 mm og risikoen for sekundær caries er væsentligt forhøjet. Den nye tandlæge forudser et muligt behov for udvidelse af broen til 7+.

1. instans afgørelse:

I brev af 8. januar 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19. Codan fandt i den forbindelse, at fremstilling af ny treleddet bro er omgørelse, der ikke er omfattet af forsikringen.

Codan fandt også, at hvis det er nødvendigt at medinddrage tanden 7+ i broen , er der heller ikke tale om en dækningsberettiget skade, da behovet for udvidelse af broen ikke er en følge af behandlingen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

De har i brev af 4. april 2009 anket over Codans afgørelse af 8. januar 2009, da De mener, at De er blevet påført en skade, som har medført en forringelse af Deres tandstatus.

I henhold til bemyndigelse i § 7 i Tandskadeankenævnets vedtægter har jeg som formand for nævnet truffet følgende:

?

Afgørelse

Den af Codan trufne afgørelse af 8. januar 2009 stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.

Det fremgår således, at sagen drejer sig om erstatning til ny bro og eventuel udvidelse af den eksisterende, da broen ikke går til præparationsgrænsen på 6+.

De klager over, at der en kantdefekt på kronen på tanden 6+, og at behovet for yderligere behandling netop er opstået som følge af skaden. Det fremgår imidlertid, at broen umiddelbart kan omgøres på samme vilkår som ved den oprindelige bro. Omgørelse er – som anført i Codans afgørelse – ikke omfattet af forsikringen. Der foreligger således ingen skade i lovens forstand. Tandskadeankenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om tilbagebetaling af honorar for den udførte brobehandling. Eventuelt krav herom må derfor fremsættes over for tandlægen eller ved klage til Regionstandlæge-nævnet eller ved civilt søgsmål mod tandlægen.

Det forhold, at en ny bropille muligvis skal inddrages, udgør heller ikke en erstatnings-berettigende skade i henhold til loven, idet der alene er tale om en supplerende behandling, som svarer til det oprindelige behandlingsbehov.

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.