1407-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 27. april 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 58-årig kvinde, der i perioden februar – august 2008 fik påsat 16 porcelænskroner på tænderne 5,4+4,5 ; 6,5,4-4,5,6 samt 3,2,1-1,2,3. Årsagen hertil er ifølge patienten, at hendes tænder bærer præg af engelsk syge, som hun led af som barn. Behandlingen blev foretaget dels af tandlæge og dels af tandplejere. Efterfølgende er patienten ikke tilfreds med resultatet, dels på grund af farveforskel og dels på grund af talevanskeligheder. Især tænderne i undermunden passer ikke. Patienten oplyser også, at en anden tandlæge har konstateret, at biddet er skredet pga. kronernes montering, hvilket er årsagen til talevanskelighederne og smerterne i kæbepartiet og i venstre side. Patienten søger derfor om godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for de ekstra udgifter, der er forbundet med en ny og langvarig efterbehandling.

Til orientering kan det oplyses, at Landstandlægenævnet har stadfæstet at de indklagede kronearbejder ikke er honorarværdig for alle 16 kroner. Nævnet finder, at den behandlende tandlæge skal tilbagebetale i alt 17.437 kr. til patienten mod at patienten tilbageleverer de 16 kroner.

1. instans afgørelse:

I brev af 27. april 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19 og § 20. Codan har lagt vægt på, at kronerne skal omgøres og omgørelse ikke er omfattet af forsikringen. Desuden vurderer Codan, at de gener, som behandlingen har betydet, ligger inden for hvad der må tåles i forbindelse med tandbehandling, og der kan derfor ikke ydes erstatning i henhold til lovgivningen.

 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

 

 

 

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 27. april 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

 

 

 

Nævnet finder ligesom Codan, at kronerne skal omgøres, og at omgørelse ikke er omfattet af forsikringen. Det er nævnets vurdering, at ved en så omfattende kronebehandling vil en bidfunktionel undersøgelse og behandling være en del af omgørelsen.

 

 

 

 

 

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade ved behandlingen med porcelænskroner i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.