1746-10

Skadetype:
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 25. marts 2011 stadfæstet Codans afgørelse af 13. marts 2010.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 65-årig kvinde, der skulle have fremstillet en implantatbåret krone regio 6- efter tab af tanden. Der blev derfor den 17. februar 2006 indsat et implantat, som de følgende måneder integrerede med kæbebenet. Efterfølgende blev derfor lavet en opbygning fastskruet i implantatet og en krone blev monteret den 10. maj 2006. Den 5. oktober 2009 henvendte patienten sig med tab af abutment og krone 6- som følge af fraktur af abutmentets skrue. Der sad en del af skruen tilbage i implantatet. Implantatet blev derfor fjernet operativt den 20. november 2009 og ved kontrol den 24. februar 2010 viste røntgen af 6- fin heling.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til fjernelse af implantatet samt indsættelse af nyt implantat.

1. instans afgørelse:

I brev af 13. marts 2010 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1.

Codan fandt, at der ikke er sket en forringelse af patientens tandstatus, da behandlingen kan omgøres ved en fornyet implantatbehandling. Behandling med implantat kan ud-føres på samme præmisser nu som tidligere og derfor er der ikke sket en skade. Udgifter til omgørelse er ikke omfattet af forsikringen, men er en sag mellem patienten og tandlægen, som har udført behandlingen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 13. marts 2010 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

Nævnet finder ligesom Codan, at implantatbehandlingen kan omgøres på de samme betingelser som forud for den oprindelige implantatbehandling, og derved er der ikke sket en erstatningsberettigende skade i lovens forstand. Omgørelse er – som nævnt af Codan – ikke omfattet af forsikringen.

 

 

Efter nævnets opfattelser er udgifterne til fjernelse af implantatet en del af omgørelsen af behandlingen. Nævnet har imidlertid ikke kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om tilbagebetaling, når der – som tilfældet er her – er opkrævet separat betaling for udtagning af implantat. Dette spørgsmål kan indbringes for Regionstandlægenævnet. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at der gælder en klagefrist på 2 år fra det tidspunkt, hvor De kendte eller burde kende til forholdet og 5 år fra det tidspunkt, hvor de påklagede behandlinger blev udført.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1.