1755-10

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 26. marts 2011 stadfæstet Codans afgørelse af 3. august 2010.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 53-årig mand, der den 9. februar 2009 fik behandlet tanden -6 på grund af en knækket fyldning i tanden. Det fremgår af journalnotatet, at tanden var kroningsmoden. Den 13. januar 2010 blev det vurderet, at fyldningen ikke var i orden, hvorfor fyldningen blev fjernet. Det blev konstateret caries under fyldningen samt at der var infraktioner i tandens bund mod nervekammeret. Patienten blev tillige orienteret om, at tanden var kroningsmoden. Da patienten efterfølgende havde symptomer fra tanden, blev den rodbehandlet den 20. april 2010.

Patienten søger nu om erstatning for udgiften til rodbehandling og den nu nødvendige krone.

1. instans afgørelse:

I brev af 3. august 2010 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at tanden -6 ses kort efter fyldningsbehandlingen i februar 2009 på røntgen fra 2. marts 2009 med en stor fyldning med nær relation til tandens nerve-kammer. Endvidere var der fraktioner i tanden.

Codan fandt det derfor overvejende sandsynligt, at tanden -6 skal rodbehandles som følge af såvel fyldningens størrelse på grund af grundlidelsen caries som infraktioner. Der er således ikke tale om forringelse af patientens tandstatus som følge af behandling, men som følge af tandens grundlidelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 3. august 2010 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

Nævnet finder, at røntgenbilleder fra 2. marts 2009 viser, at der er beskedent tegn på caries under fyldningen meget tæt på nerven. Det findes derfor overvejende sandsynligt, at der allerede var caries til nerven den 9. februar 2009, og at rodbehandlingen derfor har årsag i tandens grundlidelse caries og ikke den udførte tandbehandling.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.