1802-10

Skadetype:
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 18. maj 2011 stadfæstet Codans afgørelse af 12. oktober 2010.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 25-årig kvinde, der den 17. oktober 2007 havde smerter og problemer med betændelse omkring kronen på visdomstanden -8. Patienten oplyste i den forbindelse, at hun ikke kunne tåle penicillin. Der blev på trods heraf ordineret penicillin, som patienten begyndte at tage den 22. oktober 2007. Patienten udviklede herefter en kraftig allergisk reaktion, som krævede hospitalsindlæggelse i flere dage. Desuden fik patienten efterfølgende hud- og hårproblemer.

1. instans afgørelse:

I brev af 12. oktober 2010 traf Codan afgørelse om, at patienten er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på ialt 32.264 kr. samt godtgørelse for svie og smerte for i alt 33 dage svarende 5.610 kr. Derudover har patienten ikke ret til yderligere erstatning og/ eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 12. oktober 2010, idet det dog bemærkes, at grundlaget for retten til erstatning er Klage- og erstatningslovens§ 20, stk. 1, nr. 1 (og ikke nr. 4), da behandlingen ikke var den bedst mulige. Dette har dog ingen betydning for afgørelsen i øvrigt.

 

 

Nævnet finder ligesom Codan, at der kan tilkendes godtgørelse for svie og smerte svarende til 33 dage, da det fremgår, at De har været indlagt fra 25. oktober til 30. oktober 2007 og herefter sygemeldt frem til 27. november 2007.

 

 

Nævnet finder ikke, at der er grundlag for yderligere godtgørelse for svie og smerte, da de efterfølgende gener ikke findes at være så omfattende, at det kan sidestilles med en sygelig tilstand i henhold til Lov om erstatningsansvar § 3.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der kan tilkendes i alt 5.610 kr. i godtgørelse for svie og smerte. I det øvrige tiltrædes ligeledes erstatningens størrelse og omfang.