1817-11

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Apparatursvigt – PFL § 2.1.2/KEL § 20.1.2.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 29. april 2011 stadfæstet Codans afgørelse af 25. november 2010.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 71-årig mand, der skulle have rodbehandlet tanden +6 på grund af betændelse i tandens nerver. Rodbehandlingen blev indledt den 22. oktober 2009 og ved rodbehandlingen den 29. oktober 2009 skete der en afbrækning af et rodinstrument i tandens ene rodkanal.

Patienten ønsker derfor nu om erstatning for udgifterne i forbindelse med tanden +6.

1. instans afgørelse:

I brev af 24. november 2010 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundheds-væsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 2.

Codan fandt, at skaden i form af rodspidsbetændelse med overvejende sandsynlighed er en følge af den udførte rodbehandling af tanden +6, hvorved der knækkede en rodfil. Den afbrækkede rodfil forhindrer behandling af rodspidsbetændelsen ved en ny rodbehand-ling gennem kronen, og komplikationen med rodspidsbetændelse må behandles ved et mindre kirurgisk indgreb.

Forsikringen kan derfor dække udgifterne til den skadesudbedrende behandling i forbindelse med kirurgisk rodbehandling af den skadede tandrod på tanden +6. Alternativt kan forsikringen betale udgifterne til udtagning af tanden og en kompensation med en godtgørelse på 2.000 kr. for tabet af én tand.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 24. november 2010 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

Nævnet finder ligesom Codan, at rodspidsbetændelsen på tanden +6 kunne behandles med en kirurgisk rodbehandling, hvorfor udgifterne hertil kunne være dækket af forsikringen, hvis denne behandling var blevet udført. Det forhold, at tanden i stedet trækkes ud på grund af Deres ønske om hurtigt at kunne komme på venteliste til hjerteoperation, bevirker ikke, at der kan ydes erstatning for udgifterne til implantat-behandling. Dette skyldes, at De under alle omstændigheder skulle have afventet ophelingen efter rodbehandling på tandens andre rødder, hvilket – også – ville have varet ca. 6 måneder. Den knækkede rodfil har derfor ikke ændret situationen og kan således ikke anses for årsag til beslutningen om udtrækning af tanden.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 2. Desuden tiltrædes erstatningens størrelse og omfang.