1826-11

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på møde den 18. maj 2011 ændret Codans afgørelse af 15. december 2010.

Hændelsesforløb:

 

Sagen drejer sig om en nu 21-årig mand, der den 28. februar 2008 fik konstateret caries i tanden -6 på den bagudvendende flade samt adskillige begyndende cariesangreb – herunder i -7’s fremadvendende flade. Cariesangrebet i -6 blev lavet den 13. maj 2008 og blev diagnosticeret som dyb caries. Patienten skiftede herefter tandlæge fra den kommunale tandpleje til privat tandlæge, hvor der i maj 2009 blev foretaget tandrensning. Ved kontrol i august 2010 viste røntgen caries i -6 og -7.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne i forbindelse med en knækket tand, herunder muligvis for en kronebehandling.

 

1. instans afgørelse:

I brev af 15. december 2010 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundheds-væsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at det forhold, at tanden -6 senere udviklede kompliceret caries efter behandling af cariesangrebet i 2008 har årsag i grundlidelsen caries. Rodbehandling og restaureringen af tanden -6 kan nu udføres på samme betingelser nu som tidligere, og er dermed en udførelse af den nødvendige behandling som følge af patientens grundlidelse caries.

Codan fandt derfor, at behandlingen med overvejende sandsynlighed er udført bedst muligt under de givne omstændigheder.

Codan fandt således, at der ikke er sket en forringelse af patientens tandstatus som følge af den udførte behandling, og forsikringen kan derfor ikke yde erstatning i henhold til loven.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 15. december 2010, som anført nedenfor.

 

 

Nævnet finder, at behandlingen af tanden -6 ikke har været bedst muligt, da der ikke er foretaget en tilstrækkelig renboring af tanden, så der kunne foretages en tilfredsstillende fyldning den 13. maj 2008.

 

 

Nævnet finder således, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Forsikringen dækker derfor udgifterne til rodbehandling, opbygning og krone-behandling. Behandlingsoverslag skal fremsendes til Codan med henblik på godkendelse, før behandlingen påbegyndes. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at det følger af lovens § 24, stk. 2, at der alene kan tilkendes erstatning, såfremt erstatningen overstiger 10.000 kr.

 

 

Hvis der skulle opstå behov for rodbehandling af tanden -7, kan der indgives en særskilt anmeldelse herom til Codan, hvis der ønskes en stillingtagen hertil, da der kan være et erstatningsgrundlag i forhold til den privatpraktiserende tandlæge. I så fald kan der ydes erstatning herfor, hvis erstatningen for denne skade overstiger 1.000 kr.