1848-11

Skadetype:
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 22. juni 2011 stadfæstet Codans afgørelse af 12. november 2010.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 30-årig kvinde, der på grund af betændelse i tandens nerve skulle have rodbehandlet tanden +7. Behandlingen blev indledt den 28. december 2009, og i forbindelse med udrensning af tandens nerve den 6. januar 2010 opstod der en gennembrydning af roden, der medførte udsivning af desinficerende skyllevæske i kæbehulen. Den 27. januar 2010 blev tanden rodfyldt, og det blev konstateret ved hjælp af røntgen, at der var sivet rodfyldningspasta ind i kæbehulen.

Patienten blev derfor henvist til en nærmere udredning på Universitetshospital, hvor man den 10. februar 2010 konkluderede, at der sås en ansamling af rodfyldnings-materiale i kæbehulen. Man fandt ikke grundlag for kirurgisk oprensning, men patienten var velkommen, hvis der opstår gener.

Patienten søger nu om erstatning for dækning af tandlægeregning samt godtgørelse for svie og smerte samt evt. varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 12. november 2010 traf Codan afgørelse om, at der ikke kan udbetales nogen godtgørelse eller erstatning på det foreliggende grundlag.

Codan fandt, at det fremsendte materiale ikke dokumenterer, at der har været tale om egentlig sygdom med deraf følgende sygemelding og behandling som en direkte følge af den anerkendte skade. Selv om det blev lagt til grund, at udtalelserne dokumenterede, at der har været tale om egentlig sygdom som en direkte følge af den anerkendte skade, så oversteg godtgørelsen for svie og smerte ikke 1.000 kr. Der kan derfor ikke ske nogen erstatningsudbetaling.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 12. november 2010 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

Nævnet finder ligesom Codan, at der ikke foreligger den fornødne dokumentation for, at De har været sygemeldt i et videre omfang som følge af behandlingen eller har haft gener som følge heraf, der kan sidestilles hermed og som medfører, at godtgørelsen for svie og smerte vil overstige mindstegrænsen for erstatning på 1.000 kr. Der kan derfor ikke tilkendes en godtgørelse for svie og smerte.

 

 

For så vidt angår et eventuelt varigt mén skal nævnet opfordre Dem at få fjernet rodfyld-ningsmaterialet fra kæbehulen. Såfremt der efterfølgende fortsat måtte være gener, kan De anmode Codan om at genoptage sagen for en vurdering heraf.