1853-11

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 24. august 2011 stadfæstet Codans afgørelse af 31. januar 2011.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 32-årig mand, der har konsulteret samme tandlæge for undersøgelse og kontrol i perioden 2005 og frem til marts 2010. Ved kontrol den 13. december 2006 blev der konstateret caries i tanden 6+, som blev udbedret med en plastfyldning. Ved skift til ny tandlæge efter tidligere tandlæges ophør blev der foretaget røntgenundersøgelse den 19. november 2009 og der blev noteret caries i tænderne 6+6,7 og -7 samt obs for caries i tænderne 5+,+6,7- og 6-. Den 19. marts blev der registreret caries i tænderne 6+6,7,-6,7 samt obs for caries i tænderne 5+6,7- og 6-.

Patienten skiftes herefter tandlæge, som fremstillede plastfyldninger i tænderne 6,5+6,7 og -6,7.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne i forbindelse med omlavning af plast-fyldninger.

1. instans afgørelse:

I brev af 31. januar 2011 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at det er overvejende sandsynligt, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade som følge af den udførte behandling, da cariesangrebene kunne behandles med plastfyldninger. Dette svarer til den behandling, som skulle udføres, også hvis der havde fundet tidligere diagnostik sted.

Behandlingen er således gennemførelse af udskudt behandling af en grundlidelse og en sådan er ikke omfattet af forsikringens betingelser, hvorfor der ikke kan ydes erstatning.

På baggrund af de foreliggende oplysninger fandt Codan, at behandlingen vedrørende plastfyldning af tænderne kan udføres under samme forudsætninger nu som tidligere.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 31. januar 2011 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

Nævnet finder ligesom Codan, det ikke er overvejende sandsynligt, at der er sket en erstatningsberettigende skade som følge af den udførte behandling, da cariesangrebene er behandlet fyldestgørende med plastfyldninger. Denne behandling svarer til den behandling, som skulle udføres under alle omstændigheder - også hvis der havde fundet tidligere diagnostik sted. En skade ville dermed kunne foreligge, hvis cariesangrebet havde udviklet sig så meget, at der var opstået behov for rodbehandling og/eller kronebehandling. Hvis der senere skulle opstå behov for sådan behandling, som kan henføres til den forsinkede behandling, kan sagen genoptages.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.