1858-11

Skadetype:
Afgørelsetype: Tålereglen – PFL § 2.1.4/KEL § 20.1.4
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 24. august 2011 stadføstet Codans afgørelse af 16. november 2010.

Hændelsesforløb:

 

Sagen drejer sig om en nu 60-årig kvinde, der den 9. juli 2007 fik fjernet tanden 2-, som samtidig blev erstattet med klæbebro, der blev cementeret i umiddelbar forlængelse af fjernelsen af tanden. Under behandlingen gabte patienten kæben af led, hvilket umiddelbart blev reponeret af tandlægen. Efterfølgende blev patienten henvist til Odense Universitets Hospital for behandling af smerter i kæbeleddene. Patienten fravalgte imidlertid denne behandling og blev i stedet behandlet hos kiropraktor. Den 17. september 2007 blev der indledt behandling med bidskinne på Tandlægeskolen i København. Af journalen den 19. maj 2008 fremgår det, at der er sket en forbedring af symptomerne, og at bidskinnen fortsat skal bruges. Der er nedsat gabeevne, men ingen gener som følge heraf. Efterfølgende har patienten fået akupunkturbehandling.

Patienten søger nu om erstatning for følger i forbindelse i forbindelse med isætning af klæbebro.

 

1. instans afgørelse:

I brev af 16. november 2010 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i form af luxation af kæbeleddene i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 4.

Codan fandt, at skaden med overvejende sandsynlighed er en følge af behandlingen med tandudtrækning og efterfølgende indsættelse af ætsbro.

Der forhold, at der sker en luxation af kæbeleddene ved den beskrevne behandling er meget sjælden og betragtes som alvorlig.

Codan fandt dermed, at der er sket en skade omfattet af lovens tåleregel, og forsikringen kan derfor yde erstatnings i henhold til erstatningsansvarslovens regler.

Forsikringen kan derfor yde erstatning for udgifterne til bidskinne på 1.000 kr. samt for afholdte kørselsudgifter på i alt 4.980 kr. Der kan ikke ydes erstatning for udgifter til kiropraktor og akupunktur, da den korrekte behandling af ledskred er bidfunktions-behandling med bidskinne, som er blevet foretaget med god effekt på Tandlægeskolen i København.

Codan fandt dog, at der ikke kunne ydes godtgørelse for varigt mén, da det ifølge Arbejdsskadestyrelsens méntabel kun kan udbetales méngodtgørelse ved kæbedys-funktion med væsentligt reduceret gabeevne og smerter. I dette tilfælde er denne betingelse ikke opfyldt, da der er tale om moderat nedsat gabeevne.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 16. november 2010 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

Det fremgår af journalnotat af 13. juni 2007, at De allerede forud for behandlingen af tanden 2- havde bidfunktionsproblemer og havde været til undersøgelse på Tandlæge-skolen, som ikke fandt muskulære problemer. På den baggrund finder nævnet ikke, at der kan tilkendes erstatning for yderligere helbredelsesudgifter, da den korrekte behand-ling af den midlertidige forværring af Deres bidfunktionsproblemer er anvendelse af en bidskinne.

 

 

Nævnet finder endvidere, at det er overvejende sandsynligt, at såfremt De har været sygemeldt eller har haft gener, der kan sidestilles hermed, har dette årsag i Deres grundlidelse i form af bidfunktionsproblemer, og ikke den midlertidige forværring heraf. Der kan derfor ikke tilkendes en godtgørelse for svie og smerte eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Nævnet bemærker i den forbindelse, at der hverken er dokumentation for sygemelding eller for indtægtstab i forbindelse med den anerkendte skade.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 4. Desuden tiltrædes erstatningens størrelse og omfang.