1873-11

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Apparatursvigt – PFL § 2.1.2/KEL § 20.1.2.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 5. oktober 2011 stadfæstet Codans afgørelse af 4. februar 2011.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 52-årig mand, der skulle have rodbehandlet tanden +4 den 18. januar 2010. I forbindelse med rodbehandlingen knækkede der et rodbehand-lingsinstrument i tandens ene rodkanal. Den 10. februar 2010 blev tanden +4 rodfyldt. I august (?) 2010 var der symptomer fra tanden, og røntgen dateret den 26. august 2010 viser tegn på rodspidsbetændelse på tanden +4. Patienten ønskede ikke tanden kirurgisk rodbehandlet, hvorfor tanden blev trukket ud senere. Der er stillet en behandling med en aftagelig unitor protese i udsigt.

Patienten søger om erstatning for den mistede tand bl.a. for varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 4. februar 2011 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 2.

Patienten er imidlertid ikke berettiget til erstatning, da tanden er fjernet.

Codan fandt, at der i forbindelse med rodbehandlingen af tanden +4 knækkede en rodfil, og denne hændelse anses for omfattet af loven. Den korrekte behandling af den efterfølg-ende betændelse er et mindre operativt indgreb, hvorunder den skadede rodspids fjernes operativt med en god prognose. Dette ønskede patienten ikke, hvorfor tanden +4 blev fjernet.

I den forbindelse fandt Codan, at der påhviler patienten en tabsbegrænsningspligt og ved ikke at opfylde denne bortfalder retten til erstatning.

Codan fandt derfor, at der i henhold til den på området gældende lovgivning ikke kan ydes erstatning til en aftagelig unitorprotese.

 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 4. februar 2011 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

Nævnet finder ligesom Codan, at den korrekte behandling af den efterfølgende betænd-else ville være et mindre operativt indgreb, hvor den skadede rodspids fjernes operativt med en god prognose. Denne behandling er imidlertid blevet fravalgt. Udgiften til en aftagelig unitorprotese dækkes derfor ikke, da forsikringen alene dækker nødvendige udgifter til udbedring af skaden.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 2. Desuden tiltrædes det, at der ikke kan ydes erstatning på det foreliggende grundlag.