1879-11

Skadetype:
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 5. oktober 2011 stadføstet Codans afgørelse af 25. februar 2011.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 65-årig kvinde, der den 2. august 2006 fik foretaget klinisk undersøgelse og behandling af caries i tanden 3+. Herefter sås patienten først igen den 22. juni 2010, hvor der blev diagnosticeret caries i tanden +6. Der blev desuden taget røntgenbillede af tanden. Den 26. juni 2010 henvendte patienten sig hos tand-lægen, da der var opstået smerter for koldt og varmt i tanden +6. Fyldningen blev derfor fjernet i tanden, og der blev konstateret en stor, dyb revne løbende i tandens længde-retning mod nerven. Patienten blev ifølge journalen informeret om, at hvis revne var komplet, måtte tanden fjernes. Efter patientens ønske blev der forsøgt behandling med plastfyldning. Den 5. juli 2010 meldte patienten afbud til behandling den 9. juli 2010, da patienten havde følt sig dårligt behandlet. Den 28. juli 2010 blev patienten indlagt på grund af opblussen af reumatoid arthritis, som oprindeligt blev diagnosticeret 2004. Den 2. august 2010 blev tanden +6 fjernet på afdelingen for tand-, mund- og kæbekirurgi på Århus Kommunehospital.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til fejlbehandling, kørsels- og parkerings-udgifter samt godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 25. februar 2011 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at behandlingen af infraktionen i tanden +6 er udført i overensstemmelse med de retningslinier, som der undervises efter på institut for cariologi og endodonti på Tandlægeskolen.

Codan fandt endvidere, at tabet af tanden +6 med overvejende sandsynlighed har årsag i grundlidelsen og ikke den udførte behandling, og der kan derfor ikke ydes erstatning hertil.

Codan fandt desuden, at der ikke med overvejende sandsynlighed er fremlagt bevis for, at opblusningen af leddegigten samt hospitalsindlæggelse i forbindelse hermed er en følge af den udførte tandlægelige behandling. Det faktum, at der er et tidsmæssigt sammenfald mellem tandproblemerne og opblussen af leddegigten må dermed tilskrives en tilfældighed.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 25. februar 2011 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

Nævnet finder ligesom Codan, at den foretagne behandling er udført i overensstemmelse med gældende retningslinier. Nævnet finder derfor, at det er overvejende sandsynligt, at tanden +6 mistes som følge af grundlidelsen caries og ikke den udførte behandling. Der er således tale om, at behandlingen ikke er lykkedes. Selve det forhold, at en behandling ikke lykkes, udgør ikke en skade i lovens forstand.

 

 

Nævnet finder endvidere, at selv om der tidsmæssig sammenhæng mellem behandlingen af tanden +6 og opblussen af leddegigt, og selv om der ifølge journalen fra Århus Kommunehospital muligvis er en sammenhæng herimellem, er det efter loven en betingelse, at der er en overvejende sandsynlighed for årsagsforbindelse. Der er ikke grundlag for at antage, at denne betingelse er opfyldt.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.