1904-11

Skadetype:
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. november 2011 ændret codans afgørelse af 14. januar 2011.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 62-årig kvinde, der skulle have restaureret tænderne 2+,1+,+1,+2 med porcelænskroner. Efter tilslibning af tænderne skulle der fremstilles midlertidige krone i plast, og i forbindelse med behandlingen den 22. april 008 gled der et overskud af plastmaterialet (Structur) ned i lungevævet. Efterfølgende udviklede patienten hoste og søgte læge gentagne gange. Først i november 2009 efter en CT-scanning kunne det godtgøres, at der i højre lunge var et fremmedlegeme. Ved en bronkoskopi den 19. november 2009 blev fremmedlegemet fjernet fra højre hoved-bronchus og målte i den forbindelse 7 gange 18 mm. Den 26. november 2009 fremgår det af journalnotatet, at patienten er velbefindende uden hoste. Fremmedlegemet blev efterfølgende sendt til analyse på Teknologisk Institut, som konkluderer, at fremmed-legemet fra lungen er et polyester-acrylat baseret materiale med samme FTIR-kurve som plastmaterialet Structur.

Patienten søger nu om erstatning for kørselsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte og manglende livskvalitet i 1 ½ år.

1. instans afgørelse:

I brev af 14. januar 2011 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at behandlingen den 22. april 2008 ikke kan anses at have været den bedst mulige i den givne situation. Bedst mulig behandling havde indebåret fuld kontrol over det anvendte plastmateriale og afskærmning mod luftvejene, hvorved skaden i form af tab af plastmateriale i lungevævet og deraf følgende hoste og irritation med overvejende sandsynlighed kunne være undgået.

Codan fandt derfor, at der kan ydes erstatning for afholdte medicinudgifter samt en skønsmæssigt godtgørelse for svie og smerte for 30 dage, i alt 5.250 kr. Derudover kan der ikke ydes yderligere erstatning/ godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 14. januar 2011, som anført nedenfor.

 

 

Nævnet finder, at der er grundlag for at tilkende godtgørelse for svie og smerte i videre omfang end sket i Codans afgørelse, da forløbet har været langvarigt og De har haft betydelige gener som følge heraf. Nævnet finder derfor, at De er berettiget til en godtgørelse for svie og smerte, der skønsmæssigt fastsættes til i alt 20.000 kr.

 

 

Nævnet finder, at der ikke kan tilkendes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, da der kun kan tilkendes erstatning herfor i det omfang, det kan dokumenteres, at De har haft et indtægtstab som følge af skaden. Det forhold, at De har måttet arbejde mere for at nå Deres arbejde, kan ikke tillægges betydning ved vurderingen heraf.

 

 

I det øvrige tiltrædes erstatningens størrelse og omfang.