1936-11

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 21. december 2011 ændret Codans afgørelse af 16. maj 2011.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 51-årig mand, der regelmæssigt har konsulteret den samme tandlæge i perioden 28. februar 2003 til 14. januar 2010. Ved undersøgelse den 28. februar 2003 og den 22. december 2004 blev der optaget røntgen. Den 9. december 2005 og igen den 3. juni 2006 blev tanden +6 genopbygget med en fyldning, der omfattede nærmest hele kronen. Af journalen den 18. januar 2008 og den 8. januar 2009 fremgår det, at patienten ikke ønskede anbefalet behandling med røntgen. Efter tandlægeskift den 14. juni 2010 blev der gennemført behandling med en omfattende fyldning af tanden +6, som evt. skal restaureres med krone. Desuden blev der konstateret dyb caries i tanden +7, hvilket medførte, at tanden måtte rodbehandles og restaureres med krone.

Patienten søger nu om erstatning for de 10.000 kr., som patienten har måttet betale samt til fremtidig behandling af de to tænder.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. maj 2011 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at tanden +6 allerede i 2005 fremstod med behov for restaurering med krone. Det betyder, at den behandling, der nu skal gennemføres med krone og muligvis rodbehandling, ikke har årsag i manglende rettidig diagnostik og behandling, men skyldes grundlidelsen caries og følgetilstande hertil. Udførelse af udskudt behandling er ikke en erstatningsberettigende skade i lovens forstand, og der kan derfor ikke ydes erstatning hertil.

Codan fandt endvidere, at eventuel videreudvikling af caries i tænderne +6 og +7 må tilskrives det forhold, at patienten har fravalgt anbefalet behandling. Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af journalen fra 2008 og 2009, at patienten har afvist anbefaling af nye røntgen. Dermed har tandlægen ikke haft mulighed for tidligere diagnostik og behandling af tanden +7, da cariesangrebet er lokaliseret svarende til tandmellemrummet.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 16. maj 2011, som anført nedenfor.

 

 

Nævnet finder, at røntgenbilleder fra den 28. februar 2003 og 22. december 2004 viser, at der var caries i tanden +7, hvilket ikke blev diagnosticeret ifølge journalen. Hvis det var blevet diagnosticeret rettidig, ville videreudviklingen af caries med overvejende sandsynlighed været undgået, og det havde ikke været nødvendigt at foretage kronebehandling og rodbehandling.

 

 

Nævnet finder således, at der er sket en erstatningsberettigende skade ved behandlingen af tanden +7 i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 og § 2, stk. 1, nr. 1. Der kan derfor ydes erstatning for udgifterne til rod- og kronebehandling af tanden +7. Udspecificeret regning skal fremsendes til Codan med henblik på udbetaling af erstatning.

 

 

Nævnet finder endvidere, at røntgenbillede fra 28. februar 2003 viser, at tanden +6 var forsynet med en stor fyldning dækkende tyggefladen og forreste tandmellemrum samt angrebet af caries i bagerste tandmellemrum. Tanden havde derfor allerede da behov for kronebehandling, og der er således alene tale om udskudt behandling. Det forhold, at behandlingen er udskudt, er ikke en skade i lovens forstand.